O kácení

Od 1. listopadu 2014 platí tato VYHLÁŠKA o povolování kácení dřevin

Období vegetačního klidu a vegetační období

  • Kácení dřevin se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, tj. období, kdy je dřevina (strom) v relativním útlumu a není tedy výrazně aktivní při vytváření nových vodivých pletiv. Současná legislativa uvádí doporučený termín období vegetačního klidu od 1. října do 31. března.

Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?

  • Kácení ve vegetačním období není zakázáno, je však běžně užívaným pravidlem dobu vegetace respektovat a kácet v období vegetačního klidu. Kácením stromů mohou být dotčeny i zájmy chráněné Zákonem o ochraně přírody a krajiny. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat, ničit nebo odstraňovat hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat).
  • Ve vegetačním období je možné kácet stromy, které svým stavem bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Je však nutné splnit tzv. ohlašovací povinnost a uvědomit příslušný orgán.

Kdy je a kdy není potřeba povolení ke kácení dřevin

  • Povolení není třeba ke kácení dřevin (stromů) s obvodem kmene ve výšce 130 cm menším než 80 cm, u keřových porostů do celkové plochy 40 m2. 
  • Povolení není potřeba při kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
  • Povolení není potřeba pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  • Povolení potřebujete v případě, že budete kácet stromy s obvodem kmene nad 80 cm měřeným ve výšce 130 cm a u keřových porostů s plochou nad 40 m2.
  • Povolení potřebujete v případě, jedná-li se o památný strom a také jedná-li se o stromořadí.
  • Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Daný stav je potřeba zdokumentovat, posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí shromážděných důkazů (např. fotodokumentace).

Žádost o povolení ke kácení

  • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou, na odbor životního prostředí.